,

GRØNT HÅB FOR FRUGTTRÆER

Altivisten har været rundt i Danmark for at finde ud af hvordan Alternativets kommunal- og regionsvalgskandidater vil skabe lokal forandring. Alle vores kandidater stiller op for første gang, de er helt grønne! Frem til valget publicerer vi en artikel om ugen hvor en ny kandidat, fra et nyt sted i Danmark, får mulighed for at dele deres ideer og fortælle hvordan de er et grønt håb. 

Vi har besøgt Kim der er kandidat for Alternativet i Brøndby og pædagog studerende. Kim stiller op til kommunalvalget, da han gennem sit arbejde i det offenlige har fundet problemer han vil løse. Kim har oplevet ødelæggende udliciteringer af offentlige opgaver, hvor kvaliteten af det arbejde der bliver udført er forringet, og de ansatte er overbelastede. Kim har også været selvstændig erhvervsdrivende – og oplevet hvilke udfordringer små selvstændige virksomheder kæmper med hver dag.

Hvordan vil du gøre din Brøndby grønnere?

Jeg har mange visioner for et grønnere Brøndby! Ved nybyggeri skal der indtænkes solceller som energikilde & regnvand til toilet og tøjvask førend byggetilladelser kan gives. Der skal anlægges 1 frugttræ pr matrikel, således at Brøndby på sigt får et utal af frugtlunde fordelt over hele byen. Der skal etableres højbede på fællesarealerne således at beboerne kan dyrke egne grøntsager. Alle regnvandsbassiner skal udformes som søer. Tidligere etablerede tørbassiner skal reetableres og udlægges som smukke naturligt udseende søer, hvor den naturlige fauna og den naturlige renselsesproces af regnvand kan komme til udtryk.

Der skal generelt plantes flere træer ved gader og veje, hvor det er muligt. Park Alle og Brøndbyøster Boulevard er veje hvor der både er plads og rum nok til at der flere steder kan plantes træer, både på vejsiderne, men også på midterstriben af vejene.

Hvordan vil du sikre højere livskvalitet i Brøndby?

Kontanthjælpsmodtagere der bliver aktiveret i kommunalt regi – skal modtage ydelse som svarer til overenskomstmæssig løn i perioden og aktiveringen skal gælde som løntimer. Pension og ferie skal inkluderes. Arbejdstiden i den kommunale sektor skal søges nedbragt til max 31 timer om ugen. Ny opslåede stillinger skal fortrinsvis normeres til 31 timer. Løn og pension skal indregnes jf. overenskomsten på områderne. Der skal i lokalaftalerne gives mulighed for en lønstigning der helt eller delvist kompenserer for den nedsatte arbejdstid til 31 timer gældende for allerede ansatte i kommunen. Udliciterede opgaver skal hjemtages til kommunalt regi. Det er både fordyrende og skaber både usikkerhed for brugerne og de kommunalt ansatte – når kommunale ydelser løbende skal i licitation. Der er ingen ide i at føre kommunale skattepenge ud af kommunen og over på private hænder – på områder hvor kommunale ansatte selv kan løse opgaverne. Det gælder for hele servicesektoren, samt håndværks området.

Akutboliger til hjemløse borger samt akut hjælp til borger der er i risiko for at miste hus og hjem. Ingen Brøndbyborger må stå uden egen bolig. Der skal ved disse midlertidige bebyggelser være tilknyttet fastansatte socialpædagogisk personale – der kan bistå specielt borgere der over længere tid har boet på gaden. Disse borgere skal have tid og støtte til at flytte ind i en bolig igen, hvorfor boligerne skal have udeområder f.eks. mindre haver eller altaner – hvor borgerne kan sove og opholde sig i ved indslusningen til en tilværelse i egen bolig.

Hvordan vil du skabe mere borgerinddragelse på rådhuset?

Byråds/regionråds møderne skal filmes og offentliggøres på Borger.dk. Vidensdeling er nøglen til at forstå hvad der sker i vores samfund og lokalmiljø, samt hvilke udfordringer der skal løses for at få et samarbejde på tværs af parti skel til at lykkes. Helt grundlæggende har de fleste mennesker de samme drømme om at vi alle skal leve i et land, i en by, i en familie, i et hjem – hvor alle har det trygt og godt og hvor vi passer på hinanden, og vil det bedste for vores næste. Men måden hvorpå vi nærmere os dette ideal samfund er forskelligt – og har været forskelligt igennem adskillige tusinde år. Hvis vi har dette for øje når vi betragter politiske debatter – kan forståelsen for hvorfor tingenes tilstand er som de er – skabe et mere nuanceret billede af hvorfor de enkelte partier udtrykker sig som de gør, og handler som de mener er godt for det fælles bedste.

Ved at gøre det muligt at følge byråds- og regionsmøderne, får borgerne et langt bedre redskab til at finde ud af hvilke partier eller personer som de mener er de bedste til at føre retningslinjer og holdninger frem – som de selv kan stå inde for. Nogle vil måske opleve at lokalpolitiske holdninger kan være meget anderledes end de holdninger som vi ser i landspolitik. Det vil ligeledes være konstruktivt såfremt det bliver muligt at få tilsendt referater fra kommunal og byrådsmøderne som online nyhedsbreve, således at det også herigennem er muligt at følge med i hvad der sker i vores lokalsamfund. Ved disse tiltag gives befolkningen nogle værktøjer der gør at de i langt højere grad kan samle sig med ligesindet og stille forslag til sager som de ønsker behandlet i kommunalbestyrelsen samt regionsrådet – og herved oplever at det også er muligt at have politisk indflydelse selvom man ikke er folkevalgt.

Hvordan fører dine visioner til en bedre fremtidsudsigt i Brøndby?

Min vision er at skabe en by hvor den kommunale sektor består af gladere og mindre stressede ansatte. En by hvor brugerne af skoler, børnehaver, plejehjem/hjemmepleje – alle oplever at der bliver mere tid og opmærksomhed til deres dannelse og udfordringer i livet. En by hvor ingen skal frygte at stå uden bolig, uanset indkomst. En by hvor det er realistisk at få mulighed for egen have – ved nyetablering af flere kommunale kolonihaveforeninger. En by – hvor man har lige muligheder for uanset hvor man bor –  ”det være sig lejlighed, hus, eller kolonihave” – at dyrke egen frugt og grøntsager og på denne måde være selvforsynende med gode økologiske råvarer.

Kim kan følges på Facebook.